title
(Last Update:)

JR between Aizu -Tokyo

From Aizu to Tokyo(via Koriyama)
Banetsu line TOHOKU Shinkansen
Aizuwakamatsu Koriyama Koriyama Tokyo
From Tokyo to Aizu (via Koriyama)
TOHOKU Shinkansen Banetsu line
Tokyo Koriyama Koriyama Aizuwakamatsu

Fare

Aizu to Tokyo, Tokyo to Aizu
8,510yen
Aizu to Koriyama, Koriyama to Aizu
1,110yen

Note

Time color
"Normal Train"
"Express Bandai"